بهره مندی از نظرات تشکل های اقتصادی کشور در راستای تقویت و بهبود پایدار کسب و کار