برگزاری نشست تخصصی پرسش و پاسخ در زمینه های حقوقی، مالی و قراردادی