اطلاع واصله از اتاق ایران در مورد گزارش ” کدام کشورها بیشترین سرمایه گذاری را در قزاقستان دارند”