اطلاع رسانی- فراخوان برگزاری نشست تجاری فناوری مجازی ایران-ویتنام