اطلاع رسانی صورتجلسه یکصد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی