اطلاع رسانی در خصوص برگزاری نشست تجاری مولداوی در 2021 به صورت مجازی-تشکل ها