اطلاع رسانی برگزاری دوره عالی شهر هوشمند :از نیاز سنجی تا پیاده روی