اطلاعیه در خصوص بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات رویه ی واردات در مقابل صادرات