ارسال تصویر کارت عضویت یا کارت بازرگانی اتاق تهران برای سندیکا