Ismeic-logo

درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

 تقدیرنامه

اخبار و رویدادها
کمیته ها

همایش تجاری ایران و بلغارستان

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

نمایشگاه عمان

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

چهلو ششمین نمایشگاه بین المللی بغداد

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

اعزام هیات تجاری به ارمنستان

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب