درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

فرم ثبت نام در سمینار

زمان برگزاری ، ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ – محل برگزاری ، سعادت آباد بالاتر از میدان کاج ، خیابان نهم ، پلاک ۱۸ طبقه همکف ، سالن همایش سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران

اخبار و رویدادها
کمیته ها