Ismeic-logo

درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

 0020188

اخبار و رویدادها
کمیته ها

همایش تجاری ایران و اسلواکی

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمایید.

ادامه مطلب

صدور مجوز موردی برای عدم مطالبه کارت بازرگانی

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

نمایشگاه عراق

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

اطلاعیه

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب