Ismeic-logo

درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

تقدیرنامه

اخبار و رویدادهاکمیته ها

خبرنامه آبان 97

برای دریافت خبرنامه اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

چاپ سررسید سندیکا

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

شاخص تعدیل

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

نمایشگاه مسکن و شهرسازی و باز آفرینی شهری

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب