Ismeic-logo

درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

تقدیرنامه

اخبار و رویدادها
کمیته ها

نشریه شماره 54

برای دریافت نشریه اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

نشریه شماره 53

برای دریافت نشریه اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

یافتن راهکار حل مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی در تامین ارز

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب