بخشنامه خرید دین

پیرو مذاکرات انجام شده در رابطه با بخشنامه شماره ۷۶/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۱/۲/۹۵ سازمان تامین اجتماعی در رابطه با خرید دین کارفرمایان مدیون، که یک نسخه از بخشنامه قبلا خدمتتان ارسال شده است ضمن ارسال یک نسخه از قرارداد ملزم به بخشنامه مزبور که به موجب آن کارفرمایان در صورت تمایل به استفاده از تسهیلات مورد نظر باید نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند و فلوچارت مربوط به نحوه اجرای بخشنامه مزبور ، به استحضار میرساند که خلاصه بخشنامه بدین [...]