نحوه ی عضویت

 

مدارک مورد نياز جهت تقاضاي عضويت در سنديکای شرکتهاي تاسيساتی و صنعتي ايران

  1. تکميل فرم های شماره (1) الی (5 )
  2. يک نسخه تصوير روزنامه رسمي حاوي آگهي تاسيس شرکت.
  3. يک نسخه تصوير روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات هيأت مديره شرکت.
  4. يک نسخه تصوير مصدق اساسنامه شرکت. (کپی برابر اصل)
  5. تصوير مصدق مدارک تحصيلي مديرعامل و سهامداران. (کپی برابر اصل)
  6. تصوير قراردادهاي انجام شده و در دست اجراء (از هرکدام سه مورد شاخص).
  7. يک نسخه تصوير دو روی کارت بازرگانی يا کارت عضويت اتاق بازرگانی
  8. جهت عضويت در انجمن داشتن کارت بازرگانی و يا کارت عضويت اتاق بازرگانی الزامی است
  9. يک فقره چک بمبلغ ـ 000ر000ر10(ده ميليون) ريال بابت وروديه
  10. درصورت عدم پذيرش متقاضي مبلغ ده ميليون ريال فوق مسترد خواهد شد

پس از تکميل مدارک ، پرونده متشکله طی نامه درخواست عضویت شرکت ، معرفی نامه جهت يکی از اعضای هيأت مديره به عنوان نماينده  شرکت و اعلام ساعت کار شرکت جهت بازديد کارشناس سنديکا به دبير خانه سنديکای شرکتهای تأسيساتی و صنعتی ايران تسليم گردد .

ضمنا اعلام مي­نمايد کليه مراحل رسيدگي و بازديد توسط  سنديکا رايگــان خواهد بود . در صورت نياز به هرگونه توضيح با تلفن 22083959-22083420 مدیریت امور اداری سندیکا تماس حاصل فرمائيد.

در صورت تأیید عضویت ، مبلغ حق عضویت بر اساس رتبه شرکت تعیین و پس از ابلاغ توسط شرکت عضو پرداخت میگردد. بدیهی است پس از واریز و تسویه حق عضویت گواهی عضویت جهت شرکت صادر و ایفاد میگردد.

دریافت فرم ها