تصویر نامه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در خصوص اعلام افزایش کرایه حمل دریایی کانتینر