اعضای هيئت مديره

اعضای اصلی هيئت مديره سندیکای شرکتهای تأسيساتی و صنعتی ايران

 

محمد احمدی                                                                                                 رئيس هيئت مديره

سعيد منوچهريان                                                                                        نايب رئيس اول هيئت مديره

سیدمحمدفريدنی                                                                                      نايب رئيس دوم هيئت مديره

سید ابراهیم طاهری                                                                                 خزانه دار و عضو هيئت مديره

همايون ابراهيمی                                                                                        دبير و عضوهيئت مديره

محمد مهدی تابع قانون                                                                            عضو هيئت مديره

محمد صاحب الزمانی                                                                                 عضو هيئت مديره

منوچهر مشکوة                                                                                            عضو هيئت مديره

اباذر چالاک                                                                                                     عضو هيئت مديره

کوروش رحمانی محمد آقا فرد                                                              عضو هيئت مديره

رضا حاج کریم                                                                                                عضو هيئت مديره

 

 

 

اعضای علی البدل هيئت مديره

احمد الهی

نصراله شریفی

مصطفی اميری فر

مجید بقایی

 

 

 

بازرسان اصلی

منصــور پيروی

محمدرضا محمد آبادی کمره ای

علی دوستدار

 

 

بازرس علی البدل

احمد سپهر آرا

 

 

دستیار دبیر انجمن

ویکتور بارین چهاربخش