اعضای هيئت مديره

اعضای اصلی هيئت مديره سندیکای شرکتهای تأسيساتی و صنعتی ايران

 

محمد احمدی                                                                                                    رئيس هيئت مديره

سعيد منوچهريان                                                                                          نايب رئيس اول هيئت مديره

سیدمحمدفريدنی                                                                                       نايب رئيس دوم هيئت مديره

سید ابراهیم طاهری                                                                                   خزانه دار و عضو هیئت مدیره

همایون ابراهیمی                                                                                          عضو هیئت مدیره

محمد صاحب الزمانی                                                                                   عضو هیئت مدیره

منوچهر مشکوه                                                                                              عضو هیئت مدیره

اباذر چالاک                                                                                                      عضو هیئت مدیره

کوروش رحمانی                                                                                            عضو هیئت مدیره

رضا حاجی کریم                                                                                            عضو هیئت مدیره